Liturgický Kalendář

            Český liturgický kalendář je kalendářem církve v Čechách a na Moravě sestavený podle římského liturgického kalendáře. Obsahuje pevné svátky, jejichž datum se rok od roku nemění.

            Některé nejvýznamnější svátky liturgického roku jsou však pohyblivé a jejich datum se odvozuje od svátku Velikonoc. Velikonoční neděle je neděle po prvním jarním úplňku, 50 dní před tím začíná půst.

Leden

1. Oktáv Narození Páně - Matky Boží, Panny Marie - Slavnost

2. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve - Památka

3. Nejsvětějšího Jména Ježíš

6. Zjevení Páně - Slavnost

Neděle po 6. lednu: Křtu Páně Svátek

7. Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 

13. Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

17. Sv. Antonína, opata - Památka

18. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - Památka

20. Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, Sv. Šebestiána, mučedníka

21. Sv. Anežky Římské, panny a mučednice - Památka

22. Sv. Vincence, jáhna a mučedníka 

24. Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve - Památka

25. Obrácení svatého Pavla, apoštola - Svátek

26. Sv. Timoteje a Tita, biskupů - Památka

27. Sv. Anděly Mericiové, panny 

28. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve - Památka

31. Sv. Jana Boska, kněze - Památka

Únor

2. Uvedení Páně do chrámu - Svátek

3. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, Sv. Ansgara, biskupa

5. Sv. Agáty, panny a mučednice - Památka

6. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků - Památka

8. Sv. Jeronýma Emilianiho, Sv. Josefíny Bakhity, panny

10. Sv. Scholastiky, panny - Památka

11. Panny Marie Lurdské 

17. Sv. Alexia a druhů, řeholníků 

21. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 

22. Stolce svatého Petra, apoštola - Svátek

23. Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka - Památka

Březen

4. Sv. Kazimíra 

7. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic - Památka

8. Sv. Jana z Boha, řeholníka 

9. Sv. Františky Římské, řeholnice 

10. Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 

17. Sv. Patrika, biskupa 

18. Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve 

19. Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie - Slavnost

23. Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 

25. Zvěstování Páně - Slavnost

Duben

2. Sv. Františka z Pauly, poustevníka 

4. Sv. Izidora, biskupa a učitele církve 

5. Sv. Vincence Ferrerského, kněze 

7. Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze - Památka

11. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka - Památka

13. Sv. Martina I., papeže a mučedníka 

21. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve 

23. Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze - Svátek

24. Sv. Jiří, mučedníka

Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

25. Sv. Marka, evangelisty - Svátek

28. Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

Sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze

29. Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy - Svátek

30. Sv. Zikmunda, mučedníka, Sv. Pia V., papeže 

Květen

1. Sv. Josefa, Dělníka 

2. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve - Památka

3. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů - Svátek

6. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka (Na Moravě) Památka

8. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

12. Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, Sv. Pankráce, mučedníka 

13. Panny Marie Fatimské 

14. Sv. Matěje, apoštola - Svátek

16. Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech Svátek na Moravě. - Památka

18. Sv. Jana I., papeže a mučedníka 

20. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze – Památka, Sv. Bernardina Sienského, kněze 

21. Sv. Josefa Megallanese, kněze a druhů, mučedníků 

22. Sv. Rity z Cascie, řeholnice 

25. Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, Sv. Řehoře VII., papeže, Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny 

26. Sv. Filipa Neriho, kněze - Památka

27. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa 

30. Sv. Zdislavy (V Čechách a v brněnské diecézi  - Památka, (V litoměřické diecézi: Sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze - Svátek)

31. Navštívení Panny Marie - Svátek

 Neděle po Seslání Ducha svatého: Nejsvětější Trojice - Slavnost

 Čtvrtek po Nejsvětější Trojici: Těla a Krve Páně - Slavnost

 Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého: Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Slavnost

 Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého: Neposkvrněného Srdce Panny Marie - Památka

Červen

1. Sv. Justina, mučedníka - Památka

2. Sv. Marcellina a Petra, mučedníků 

3. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků - Památka

5. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka - Památka

6. Sv. Norberta, biskupa - Památka

9. Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 

11. Sv. Barnabáše, apoštola - Památka

13. Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve - Památka

15. Sv. Víta, mučedníka 

19. Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa – Památka, Sv. Romualda, opata 

21. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka - Památka

22. Sv. Paulína Nolánského, biskupa, Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků

24. Narození svatého Jana Křtitele - Slavnost

27. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

28. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka - Památka

29. Sv. Petra a Pavla, apoštolů - Slavnost

30. Svatých prvomučedníků římských

Červenec

3. Sv. Tomáše, apoštola - Svátek

4. Sv. Prokopa, opata, Sv. Alžběty Portugalské - Památka

5. Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - Slavnost

6. Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 

9. Sv. Augustina Zhao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků. 

11. Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy - Svátek

13. Sv. Jindřicha 

14. Blahoslaveného Hroznaty, mučedníka, Sv. Kamila de Lellis, kněze, (V plzeňské diecézi: Bl. Hroznaty, mučedníka,     hlavního patrona diecéze – Svátek)

15. Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve - Památka

16. Panny Marie Karmelské 

17. Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 

20. Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 

21. Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 

22. Sv. Marie Magdalény - Památka

23. Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy - Svátek

24. Sv. Sarbelia Maghlüfa, kněze 

25. Sv. Jakuba, apoštola - Svátek

26. Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie - Památka

27. Sv. Gorazda a druhů (Na Moravě - Památka)

29. Sv. Marty - Památka

30. Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 

31. Sv. Ignáce z Loyoly, kněze - Památka

Srpen

1. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve - Památka

2. Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

4. Sv. Jana Marie Vianneye, kněze - Památka

5. Posvěcení římské baziliky Panny Marie

6. Proměnění Páně - Svátek

7. Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, Sv. Kajetána, kněze

8. Sv. Dominika, kněze - Památka

9. Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy - Svátek

10. Sv. Vavřince, mučedníka - Svátek

11. Sv. Kláry, panny - Památka

12. Sv. Františky de Chantal, řeholnice

13. Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

14. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka - Památka

15. Nanebevzetí Panny Marie - Slavnost

16. Sv. Štěpána Uherského

19. Sv. Jana Eudese, kněze

20. Sv. Bernarda, opata a učitele církve - Památka

21. Sv. Pia X., papeže - Památka

22. Panny Marie Královny - Památka

23. Sv. Růženy z Limy, panny

24. Sv. Bartoloměje, apoštola - Svátek

25. Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků Sv. Ludvíka

Sv. Josefa Kalasanského, kněze

27. Sv. Moniky - Památka

28. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve - Památka

29. Umučení sv. Jana Křtitele - Památka

Září

3. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve - Památka

7. Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

8. Narození Panny Marie - Svátek

9. Sv. Petra Clavera, kněze

10. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

12. Jména Panny Marie

13. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve - Památka

14. Povýšení svatého kříže - Svátek

15. Panny Marie Bolestné - Památka

16. Sv. Ludmily, mučednice (V Čechách – Památka)

17. Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků,  Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

19. Sv. Januária, biskupa a mučedníka

20. Sv. Ondřeje Kim Taeg(oo)na, kněze, Pavla Ch(oo)ng Hasanga a druhů, mučedníků - Památka

21. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty - Svátek

26. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

27. Sv. Vincence z Paula, kněze - Památka

28. Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - Slavnost

29. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů - Svátek

30. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve - Památka

Říjen

1. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve - Památka

2. Svatých andělů strážných - Památka

4. Sv. Františka z Assisi - Památka

6. Sv. Bruna, kněze

7. Panny Marie Růžencové - Památka

9. Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků, Sv. Jana Leonardiho, kněze

12. Sv. Radima, biskupa

14. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka

15. Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve - Památka

16. Sv. Hedviky, řeholnice, Sv. Markéty Marie Alacoque, panny (V ostravsko-opavské diecézi: sv. Hedviky, řeholnice,        hlavní patronky Slezska – Svátek)

17. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka - Památka

18. Sv. Lukáše, evangelisty - Svátek

19. Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, Sv. Pavla od Kříže, kněze

23. Sv. Jana Kapistránského, kněze

24. Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

25. Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

28. Sv. Šimona a Judy, apoštolů - Svátek

29. (V brněnské diecézi: Bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice – Památka)

31. Sv. Wolfganga, biskupa

Listopad

1. Všech svatých - Slavnost

2. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3. Sv. Martina de Porres, řeholníka

4. Sv. Karla Boromejského, biskupa - Památka

9. Posvěcení lateránské baziliky - Svátek

10. Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve - Památka

11. Sv. Martina, biskupa - Památka

12. Sv. Josafata, biskupa a mučedníka - Památka

13. Sv. Anežky České, panny - Památka

15. Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

16. Sv. Markéty Skotské, Sv. Gertrudy, panny

17. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice - Památka

18. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

21. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě - Památka

22. Sv. Cecílie, panny a mučednice - Památka

23. Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, Sv. Kolumbána, opata (V k rálovéhradecké diecézi: Sv. Klementa I., papeže a          mučedníka, hlavního patrona diecéze.)

24. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků - Památka

30. Sv. Ondřeje, apoštola - Svátek

 Poslední neděle liturgického mezidobí: Ježíše Krista Krále - Slavnost

Prosinec

1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

3. Sv. Františka Xaverského, kněze - Památka

4. Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

6. Sv. Mikuláše, biskupa, (V českobudějovické diecézi: Sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona diecéze – Svátek.)

7. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve - Památka

8. Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - Slavnost

11. Sv. Damasa I., papeže

13. Sv. Lucie, panny a mučednice - Památka

14. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve - Památka

21. Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

23. Sv. Jana Kentského, kněze

25. Narození Páně - Slavnost

26. Sv. Štěpána, prvomučedníka - Svátek

27. Sv. Jana, apoštola a evangelisty - Svátek

28. Svatých Mláďátek, mučedníků - Svátek

29. Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

31. Sv. Silvestra I. papeže

 Neděle v oktávu Narození Páně anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince: Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa